ماموریت و ارزش های سازمانی

با توجه به بازار هدف گیری شده و شخصیت تعریف شده از برند  آرفونی، کیفیت بالا اصلی ترین و کلیدی ترین مولفه در حفظ و صیانت از تبلیغات و فعالیت های صورت گرفته در خصوص ایجاد شخصیت برند است. کیفیت کلیه محصولات و خدماتی که به نحوی از انحا با مخاطبان و محیط بیرونی سازمان در تعاملند، باید در حد اعلای خود باشد. کنترل ها باید بصورت سخت گیرانه اعمال گردیده و هیچ گونه اغماضی در خصوص کیفیت محصولات و خدمات تولیدی نباید صورت پذیرد. کیفیت بالای محصولات ضامن حفظ حسن شهرت برند در مولفه های رقابتی است و کیفیت پایین  به کلیه مشخصات و مختصات شخصیت برند آسیب جدی وارد خواهد نمود. مختصات کیفی به سه گروه مختصات کیفی محصولات، مختصات کیفی خدمات و قبول مرجوعی تقسیم میگردد:

 

الف ) مختصات کیفی محصولات

 

مختصات مربوط به کلیه محصولات و قطعاتی که به هر نحوی از انحا در تماس با مخاطبین سازمان قراردارند. نظارت بر مختصات کیفی محصولات و حدود ثغور مختصات قابل قبول در روش اجرایی بازرسی و آزمون تشریح گردیده است. کیفیت بالای محصولات به القای حس کلاس بالاتر و فریبندگی به مخاطبین منجر خواهد گردید.

 

ب ) مختصات کیفی خدمات

 

مختصات مربوط به نحوه ارائه خدمات که به دو گروه رویه ها و پرسنل تقسیم بندی میگردند:

 

1 – رویه ها

 

به روش ها و روندهای ارائه خدمات مرتبط با مخاطبین سازمانی اطلاق میگردد. میزان اثربخشی و کارایی خدمات ارائه شده به مشتریان باید بصورت مستمر پایش و نقاط ضعف مرتفع گردد. کلیه روش ها و رویه های ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی باید در سطحی بالاتر از میزان متوسط مورد نظر عموم مخاطبین هدف گذاری و اجرایی شوند. ( و نه در سطح مورد انتظار آنان ). این امر به القای حس کلاس بالاتر و فریبندگی به مخاطبین منجر خواهد شد.

 

2 – پرسنل

 

نحوه ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی توسط پرسنل، در آیتم مربوط به مختصات پرسنلی ذکر گردیده و باید بصورت مستمر پایش گردد.

ج ) قبول مرجوعی

با توجه به شخصیت در نظر گرفته شده برای برند  آرفونی، قبول مرجوعی باید تابع شرایط برنامه ریزی شده و سهل گیرانه ای باشد که این شرایط به تفصیل در روش اجرایی بازرسی و آزمون ذکر گردیده است. شرایط برنامه ریزی شده و سهل گیرانه در قبول مرجوعی تداعی کننده حس کلاس بالاتر در مخاطبین سازمان میباشد.

 

با توجه به بازار هدف گیری شده و همچنین جایگاه یابی صورت گرفته در بازار، استفاده از قیمت گذاری تشخصی در روش های قیمت گذاری محصولات و خدمات الزامی است. مباحث کامل مربوط به قیمت گذاری به همراه متدها و آنالیز های مربوطه بصورت تفصیلی در برنامه بازاریابی لحاظ گردیده است. قیمت گذاری تشخصی تداعی کننده حس کلاس بالاتر و فریبندگی در مخاطبین سازمان خواهد بود.

 

مختصات رفاهی مشتری در سه گروه دسترسی، اطلاع رسانی و رفاه فیزیکی طبقه بندی میگردد:

 

الف ) دسترسی

 

با توجه به بازار هدف گیری شده و جایگاه یابی صورت گرفته، لزوم دسترسی سریع و سهل الوصول به محل فیزیکی شرکت چندان به چشم نمیخورد. در این زمینه اعتبار و وجاهت محل قرارگیری دفتر شرکت بر نحوه دسترسی سهل و آسان به آن چربش دارد. این مکان یابی تداعی کننده حس کلاس بالاتر، فریبندگی و زنانگی به مخاطبان است.  لکن زیرساخت های دسترسی سریع، کارآمد و با تشخص از طریق روش های غیرحضوری باید بصورت مشخص و حساب شده ای پیش بینی و فراهم گردد. این کانال های ارتباطی تداعی کننده حس کلاس بالاتر و فریبندگی به مخاطبان است.

 

ب ) اطلاع رسانی

 

لزوم دارا بودن قابلیت اطلاع رسانی حساب شده، هوشمندانه و کارآمد به مشتریان در خصوص کلیه مراحل روند اجرای کار و همچنین برنامه های بازارگردانی پیش و پس از آن، از جمله نکات اساسی در خصوص تامین رفاه مشتریان است. این روند تداعی کننده حس کلاس بالاتر و فریبندگی و زنانگی به مخاطبان  است.

 

ج ) رفاه فیزیکی

 

توجه به وضعیت رفاه فیزیکی مشتریان در اولویت برنامه ها و اقدامات شرکت در جهت ارائه تصویر مناسب از خود به مشتریانش است. پروسه طراحی دکوراسیون دفاتر فروش، خوشامد گویی به مخاطبان، پذیرایی، انتظار، بدرقه و سایر زمینه های رفاه فیزیکی مشتریان باید بصورت کامل و در همه فعالیت های شرکت در نظر گرفته شود. این روند تداعی کننده حس کلاس بالاتر، فریبندگی و زنانگی به مخاطبان است و در شخصیت سازی برند نقش به سزایی دارد.